Γ – Είσοδος-Έξοδος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ – ΑΕΠΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΕΙΣΟΔΟΣ & ΕΞΟΔΟΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διδακτικοί Στόχοι

Μετά το τέλος της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • να αναπτύσσει απλούς αλγόριθμους που δέχονται δεδομένα, τα επεξεργάζονται και δίνουν ως έξοδο ένα ή περισσότερα αποτελέσματα.

Μάθημα 1οΜάθημα 2οΕπισκόπηση Θεωρίας

Μάθημα 1οΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Διδακτικοί Στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • να συντάσει την εντολή εισόδου δεδομένων Διάβασε
 • να αντιλαμβάνεται την συμβολή της εντολής Διάβασε στην υλοποίηση αλγορίθμων που ως βασική απαίτηση τίθεται να δίνουν (οι αλγόριθμοι) αποτέλεσμα για οποιεσδήποτε (έγκυρες) τιμές δεδομένων.

 • Εκφώνηση προβλήματος

  Ο παρακάτω ημιτελής και εκφρασμένος σε φυσική γλώσσα κατά βήματα αλγόριθμος, περιγράφει μια σειρά υπολογισμών, που έχουν ως αποτέλεσμα την πίεση που εξασκείται σ’ ένα βυθισμένο σε ορισμένο βάθος στη θάλασσα σώμα.

  Βήμα 1. Διαιρούμε το βάθος με 33

  Βήμα 2. Προσθέτουμε 1 στο πηλίκο

  Βήμα 3. Πολλαπλασιάζουμε το προηγούμενο αποτέλεσμα με 15

  Ζητείται να γραφεί ολοκληρωμένος ο αντίστοιχος αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα.

  Λέξεις κλειδιά: φυσική γλώσσα, ψευδογλώσσα, είσοδος δεδομένων

 • Ανάλυση Προβλήματος

   

  Το ζητούμενο του προβλήματος Ιδιαίτερες προϋποθέσεις -αφορά τα ζητούμενα
  η πίεση που ασκείται σε σώμα το σώμα είναι βυθισμένο στη θάλασσα.

  Σχολιασμός
  Αδιάφορο από την στιγμή που στο πρόβλημα περιγράφονται οι υπολογισμοί που πρέπει να εκτελεστούν.

   

  Δεδομένα

  Θέτουμε το εύλογο ερώτημα -που θα μας οδηγήσει στην ανακάλυψη των δεδομένων.

  Τι πρέπει να γνωρίζουμε προκειμένου να υπολογίσουμε την πίεση του σώματος;

  Απαντάμε

  Μα φυσικά το βάθος στο οποίο βρίσκεται το σώμα -περιγράφεται ξεκάθαρα στην εκφώνηση του προβλήματος. 

   

  Σχέση που συνδέει δεδομένα & ζητούμενα 

  Βήματα υπολογισμών εκφρασμένα σε φυσική γλώσσα

  Έκφραση ισοδύναμη σε ψευδογλώσσα
  Διαιρούμε το βάθος με 33
  Προσθέτουμε 1 στο πηλίκο
  Πολλαπλασιάζουμε το προηγούμενο αποτέλεσμα με 15
  (βάθος / 33 + 1) * 15

 • Αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα

   

  Αλγόριθμος ΠίεσηΥδροστατική

  Διάβασε Βάθος

  Πίεση ← (Βάθος/33 + 1) * 15

  Τέλος ΠίεσηΥδροστατική

   

  Αλγόριθμος ΠίεσηΥδροστατική

  Διάβασε Βάθος

  α Βάθος/33

  β α + 1

  Πίεση β * 15

  Τέλος ΠίεσηΥδροστατική

   

  Αλγόριθμος ΠίεσηΥδροστατική

  Διάβασε Βάθος

  Πίεση  Βάθος/33

  Πίεση Πίεση + 1

  Πίεση Πίεση * 15

  Τέλος ΠίεσηΥδροστατική

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε ΓΛΩΣΣΑ

   

 • Να γραφεί αλγόριθμος που θα δέχεται ως δεδομένα (είσοδο) το ονοματεπώνυμο και το έτος γέννησης ενός ατόμου και θα δίνει ως αποτέλεσμα (έξοδο) την ηλικία του.

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

  ΑΕΠΠ ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

  ΑΕΠΠ ΓΛΩΣΣΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

  2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

  Στη βιβλιογραφία συναντώνται διάφοροι τρόποι αναπαράστασης ενός αλγορίθμου:

  με φυσική γλώσσα (natural language) κατά βήματα. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί να παραβιασθεί το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό ενός αλγορίθμου, όπως προσδιορίσθηκε προηγουμένως, δηλαδή το κριτήριο του καθορισμού.

  με κωδικοποίηση (coding), δηλαδή με ένα πρόγραμμα γραμμένο είτε σε μία ψευδογλώσσα είτε σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού που όταν εκτελεσθεί θα δώσει τα ίδια αποτελέσματα με τον αλγόριθμο.

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

  ΑΕΠΠ ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

  2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 

  Κάθε αλγόριθμος απαραίτητα ικανοποιεί τα επόμενα κριτήρια.

  Είσοδος (input)

  Καμία, μία ή περισσότερες τιμές δεδομένων πρέπει να δίνονται ως είσοδοι στον αλγόριθμο. Η περίπτωση που δεν δίνονται τιμές δεδομένων εμφανίζεται, όταν ο αλγόριθμος δημιουργεί και επεξεργάζεται κάποιες πρωτογενείς τιμές με τη βοήθεια συναρτήσεων παραγωγής τυχαίων αριθμών ή με τη βοήθεια άλλων απλών εντολών. 

  ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  ΑΕΠΠ ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

  2.4.1 ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

  Η πρώτη ενέργεια που γίνεται σ’ έναν αλγόριθμο, είναι η εισαγωγή των δεδομένων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του ρήματος Διαβάζω σε προστακτική.

  Η λέξη Διάβασε συνοδεύεται με το όνομα μίας ή περισσοτέρων μεταβλητών, και εννοείται ότι μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας αυτής, η μεταβλητή ή οι μεταβλητές που την ακολουθούν θα έχουν λάβει κάποια τιμή ως περιεχόμενο.

  Διάβασε = εκτελεστέα εντολή

  ΑΕΠΠ ΓΛΩΣΣΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

  7.9 ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

  Σχεδόν όλα τα προγράμματα υπολογιστή δέχονται κάποια δεδομένα, τα επεξεργάζονται και υπολογίζουν τα αποτελέσματα. Τα δεδομένα εισάγονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος από μία μονάδα εισόδου, για παράδειγμα το πληκτρολόγιο.

  Η ΓΛΩΣΣΑ υποστηρίζει για την εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ

  Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ ακολουθείται πάντοτε από ένα ή περισσότερα ονόματα μεταβλητών. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία μεταβλητές τότε αυτές χωρίζονται με κόμμα (,).

  Κατά την εκτέλεση του προγράμματος η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ διακόπτει την εκτέλεσή του και το πρόγραμμα περιμένει την εισαγωγή από το πληκτρολόγιο τιμών, που θα εκχωρηθούν στις μεταβλητές. Μετά την ολοκλήρωση της εντολής η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται με την επόμενη εντολή.

  Σύνταξη

  ΔΙΑΒΑΣΕ λίστα-μεταβλητών

  Λειτουργία

  Η εκτέλεση της εντολής οδηγεί στην είσοδο τιμών από το πληκτρολόγιο και την εκχώρησή τους στις μεταβλητές που αναφέρονται.

 • Επίλυση απλών προβλήματων

Μάθημα 2οΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΔΟΥ

Διδακτικοί Στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • να συντάσει την εντολή εξόδου Εμφάνισε
 • να αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της εξόδου των αποτελεσμάτων ως βασικής προϋπόθεσης που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθμος.

 • Λέξεις κλειδιά: 

 • Ανάλυση Προβλήματος

 • ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΔΟΥ

  ΑΕΠΠ ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

  2.4.1 ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

  Ο αλγόριθμος ολοκληρώνεται με την εντολή Εκτύπωσε, που αποτυπώνει το τελικό αποτέλεσμα στον εκτυπωτή.
  Η σύνταξη της εντολής αυτής είναι ανάλογη με αυτή της Διάβασε. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η εντολή Εμφάνισε, που αποτυπώνει ένα αποτέλεσμα στην οθόνη.

   

  ΑΕΠΠ ΓΛΩΣΣΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

  7.9 ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΔΟΥ

  Σχεδόν όλα τα προγράμματα υπολογιστή δέχονται κάποια δεδομένα, τα επεξεργάζονται, υπολογίζουν τα αποτελέσματα και τέλος τα εμφανίζουν.
  Τα αποτελέσματα γράφονται σε μία μονάδα εξόδου, για παράδειγμα την οθόνη.

  Η ΓΛΩΣΣΑ υποστηρίζει για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων την εντολή ΓΡΑΨΕ.

  Σύνταξη

  ΓΡΑΨΕ λίστα-στοιχείων

  Λειτουργία

  Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση σταθερών τιμών καθώς και των τιμών των μεταβλητών που αναφέρονται στη λίστα.

  Η εντολή ΓΡΑΨΕ έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση τιμών στη μονάδα εξόδου. Συσκευή εξόδου μπορεί να είναι η οθόνη του υπολογιστή, ο εκτυπωτής, βοηθητική μνήμη ή γενικά οποιαδήποτε συσκευή εξόδου έχει οριστεί στο πρόγραμμα.

  Η λίστα των στοιχείων μπορεί να περιέχει σταθερές τιμές και ονόματα μεταβλητών.

  Κατά την εκτέλεση του προγράμματος η εντολή ΓΡΑΨΕ προκαλεί την εμφάνιση στην οθόνη των σταθερών τιμών. Όταν κάποιο όνομα μεταβλητής περιέχεται στη λίστα τότε αρχικά ανακτάται η τιμή της και στη συνέχεια η τιμή αυτή εμφανίζεται στην οθόνη.

  Η χρήση της εντολής ΓΡΑΨΕ είναι κυρίως η εμφάνιση μηνυμάτων από τον υπολογιστή, καθώς και αποτελεσμάτων που περιέχονται στις μεταβλητές.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΑΕΠΠ ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

2.4.1 ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

Η πρώτη ενέργεια που γίνεται σ’ έναν αλγόριθμο, είναι η εισαγωγή των δεδομένων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του ρήματος Διαβάζω σε προστακτική. Η λέξη Διάβασε συνοδεύεται με το όνομα μίας ή περισσοτέρων μεταβλητών, και εννοείται ότι μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας αυτής, η μεταβλητή ή οι μεταβλητές που την ακολουθούν θα έχουν λάβει κάποια τιμή ως περιεχόμενο.

Διάβασε = εκτελεστέα εντολή

ΑΕΠΠ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

7.9 ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Σχεδόν όλα τα προγράμματα υπολογιστή δέχονται κάποια δεδομένα, τα επεξεργάζονται και υπολογίζουν τα αποτελέσματα. Τα δεδομένα εισάγονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος από μία μονάδα εισόδου, για παράδειγμα το πληκτρολόγιο.

Η ΓΛΩΣΣΑ υποστηρίζει για την εισαγωγή δεδομένων από το πληκτρολόγιο την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ

Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ ακολουθείται πάντοτε από ένα ή περισσότερα ονόματα μεταβλητών. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία μεταβλητές τότε αυτές χωρίζονται με κόμμα (,).

Κατά την εκτέλεση του προγράμματος η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ διακόπτει την εκτέλεσή του και το πρόγραμμα περιμένει την εισαγωγή από το πληκτρολόγιο τιμών, που θα εκχωρηθούν στις μεταβλητές. Μετά την ολοκλήρωση της εντολής η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζεται με την επόμενη εντολή.

Σύνταξη

ΔΙΑΒΑΣΕ λίστα-μεταβλητών

Λειτουργία

Η εκτέλεση της εντολής οδηγεί στην είσοδο τιμών από το πληκτρολόγιο και την εκχώρησή τους στις μεταβλητές που αναφέρονται.

ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΕΠΠ ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

2.4.1 ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

Ο αλγόριθμος ολοκληρώνεται με την εντολή Εκτύπωσε, που αποτυπώνει το τελικό αποτέλεσμα στον εκτυπωτή.
Η σύνταξη της εντολής αυτής είναι ανάλογη με αυτή της Διάβασε. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η εντολή Εμφάνισε, που αποτυπώνει ένα αποτέλεσμα στην οθόνη.

 

ΑΕΠΠ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

7.9 ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΟΔΟΥ

Σχεδόν όλα τα προγράμματα υπολογιστή δέχονται κάποια δεδομένα, τα επεξεργάζονται, υπολογίζουν τα αποτελέσματα και τέλος τα εμφανίζουν.
Τα αποτελέσματα γράφονται σε μία μονάδα εξόδου, για παράδειγμα την οθόνη.

Η ΓΛΩΣΣΑ υποστηρίζει για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων την εντολή ΓΡΑΨΕ.

Σύνταξη

ΓΡΑΨΕ λίστα-στοιχείων

Λειτουργία

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση σταθερών τιμών καθώς και των τιμών των μεταβλητών που αναφέρονται στη λίστα.

Η εντολή ΓΡΑΨΕ έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση τιμών στη μονάδα εξόδου. Συσκευή εξόδου μπορεί να είναι η οθόνη του υπολογιστή, ο εκτυπωτής, βοηθητική μνήμη ή γενικά οποιαδήποτε συσκευή εξόδου έχει οριστεί στο πρόγραμμα.

Η λίστα των στοιχείων μπορεί να περιέχει σταθερές τιμές και ονόματα μεταβλητών.

Κατά την εκτέλεση του προγράμματος η εντολή ΓΡΑΨΕ προκαλεί την εμφάνιση στην οθόνη των σταθερών τιμών. Όταν κάποιο όνομα μεταβλητής περιέχεται στη λίστα τότε αρχικά ανακτάται η τιμή της και στη συνέχεια η τιμή αυτή εμφανίζεται στην οθόνη.

Η χρήση της εντολής ΓΡΑΨΕ είναι κυρίως η εμφάνιση μηνυμάτων από τον υπολογιστή, καθώς και αποτελεσμάτων που περιέχονται στις μεταβλητές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ PervoliSchool

Εντολή Εισόδου Δεδομένων

Γενική Σύνταξη

Διάβασε μεταβλητές

Λειτουργία

Η εκτέλεση της εντολής Διάβασε έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της εκτέλεσης του αλγορίθμου έως ότου δοθεί τιμή στην μεταβλητή ή τις μεταβλητές που την ακολουθούν.

ΙσοτιμίεςΙδανικό ΒάροςΎψος παιδιώνΚλίμακες χαρτώνΜαθηματικά ΠαιχνίδιαΑντιμετάθεση τιμών

Εκφώνηση προβλήματος

Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει ένα ποσό σε δραχμές και να το μετατρέπει σε ευρώ (1 ευρώ = 345 δρχ).

   Εκφώνηση προβλήματος

   Το ιδανικό βάρος ενός ενήλικου ατόμου, μπορεί να υπολογιστεί σε συνάρτηση με το ύψος του σύμφωνα με την σχέση

   Βάρος = 0,90 (Ύψος – 100),

   όπου το βάρος εκφράζεται σε Kg και το ύψος σε cm. Θεωρώντας γνωστό το ύψος ενός οποιουδήποτε ατόμου, γράψτε αλγόριθμο, ο οποίος θα δίνει ως αποτέλεσμα το βάρος που θα έπρεπε το άτομο να έχει.

     • Εκφώνηση προβλήματος

      Μια οικογένεια έχει δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Υπάρχει ένας τρόπος για να υπολογιστεί το ύψος που θα φτάσουν τα παιδιά: Προσθέτουμε το ύψος του πατέρα και της μητέρας (σε εκατοστά), προσθέτουμε ακόμη 13 αν είναι αγόρι, αφαιρούμε 13 αν είναι κορίτσι, και στη συνέχεια διαιρούμε με το δύο.

      Αναπτύξτε αλγόριθμο που θα διαβάζει τα ονόματα των δύο παιδιών και το ύψος των γονιών τους και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το ύψος που μπορεί να φτάσει το κάθε παιδί, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.

     • Ανάλυση Προβλήματος

     • Εκφώνηση προβλήματος

      Η κατασκευή ενός χάρτη είναι τέτοια ώστε οι αποστάσεις που απεικονίζονται πάνω σ’ αυτόν να είναι ανάλογες προς τις πραγματικές αποστάσεις. Προκειμένου λοιπόν να βρούμε την πραγματική απόσταση δύο σημείων του χάρτη, πολλαπλασιάζουμε την απόσταση που απεικονίζεται στον χάρτη με έναν αριθμό που ονομάζεται κλίμακα του χάρτη. Έτσι λοιπόν κλίμακα 1:50.000 σημαίνει ότι η πραγματική απόσταση είναι 50.000 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση που δείχνει ο χάρτης.

      Αναπτύξτε αλγόριθμο που θα διαβάζει μια απόσταση σε cm -μετρημένη σε χάρτη της παραπάνω κλίμακας- και θα δίνει ως έξοδο την πραγματική απόσταση σε Km.

     Εκφώνηση προβλήματος

     Δίνονται παρακάτω δύο γνωστά “μαθηματικά παιχνίδια”, εκφρασμένα σε φυσική γλώσσα κατά βήματα. Να μετατραπούν το καθένα ξεχωριστά στον γνωστό σας αλγόριθμο μορφής “ψευδοκώδικα”.

     Βήμα 1: Σκέψου ένα αριθμό

     Βήμα 2: Πρόσθεσε στον αριθμό το 5

     Βήμα 3: Διπλασίασε το αποτέλεσμα

     Βήμα 4: Αφαίρεσε το 4

     Βήμα 5: Διαίρεσε το αποτέλεσμα με  2

     Βήμα 6: Αφαίρεσε τον αριθμό που σκέφθηκες

     Βήμα 7: Δώσε το αποτέλεσμα


     Βήμα 1: Σκέψου ένα αριθμό

     Βήμα 2: Τριπλασίασέ τον

     Βήμα 3: Πρόσθεσε τον αριθμό που σκέφθηκες και μια μονάδα

     Βήμα 4: Πρόσθεσε 11

     Βήμα 5: Διαίρεσε με το 4

     Βήμα 6: Αφαίρεσε το 3

     Βήμα 7: Δώσε το αποτέλεσμα


     • Ο Κωνσταντίνος πρότεινε τον παρακάτω αλγόριθμο για το πρώτο μαθηματικό παιχνίδι. Να γραφεί ξανά ο αλγόριθμος με τρόπο ώστε να εμφανίζονται οι λιγότερες δυνατές παρενθέσεις.

       

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μαθηματικά_Παιχνίδια

      ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

      ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β

      ΑΡΧΗ

      ΓΡΑΨΕ ‘ Σκέψου έναν αριθμό ‘

      ΔΙΑΒΑΣΕ α

      β ((((α + 5) * 2) – 4) / 2) – α

      ΓΡΑΨΕ α

      ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

       

     Εκφώνηση προβλήματος

     Να γραφεί αλγόριθμος που θα δέχεται δύο αριθμούς και θα αντιμεταθέτει τις τιμές τους.

     • Ανάλυση Προβλήματος

      Έστω α =15, β =18 οι τιμές δύο μεταβλητών. 

      Μετά το τέλος του αλγορίθμου πρέπει να ισχύει ότι α = 18, β = 15.

     • Εξάσκηση

      Ο Χρήστος έδωσε την ακόλουθη λύση στο πρόβλημα που τέθηκε. Σχολιάστε τον αλγόριθμο που προτείνει.

      Αλγόριθμος Αντιμετάθεση

      Διάβασε α, β

      Άθροισμα α + β

      α Άθροισμα – α

      β Άθροισμα – β

      Εμφάνισε α, β

      Τέλος Αντιμετάθεση

     ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕμβαδό-ΌγκοςΚύκλοςΔιάνυσμαΦΥΣΙΚΗVermuda TriangleFarenait to CelsiusCelsius to KelvinΕλεύθερη πτώσηΕκκρεμέςΧΗΜΕΙΑΠυκνότηταΤο άτομοΜάζα ατόμου

     Εκφώνηση προβλήματος

     Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει την βάση (β)  και το ύψος (υ) ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου και θα υπολογίζει το εμβαδό (Ε) του.  Ισχύει ότι,

     \( E = β \cdot υ \)

     Στην συνέχεια ο αλγόριθμος θα διαβάζει το ύψος ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου  και θα βρίσκει τον όγκο του V.

      

     Υπόδειξη: Ο όγκος ενός παραλληλεπιπέδου ισούται με το γινόμενο του εμβαδού της βάσης, επί το ύψος του.

       Εκφώνηση προβλήματος

       Να γραφεί αλγόριθμος που θα δίνει ως έξοδο το εμβαδό κύκλου ακτίνας \( R \), χρησιμοποιώντας τον τύπο \( Ε_κ = πR^2 \) και την περίμετρό του η οποία δίνεται από την σχέση \( Π_κ = 2 \cdot π \cdot R \).

       • Να δημιουργηθεί αλγόριθμος του οποίου η είσοδος θα είναι η έξοδος του προηγούμενου αλγορίθμου και θα δίνει ως νέα έξοδο το εμβαδό ορθού κυκλικού κυλίνδρου (ως γινόμενο της περιμέτρου επί το ύψος). 

       Εκφώνηση προβλήματος

       Δίνονται δύο σημεία \( Α(x_1, y_1), Β(x_2, y_2) \) του καρτεσιανού επιπέδου. Να γράψετε αλγόριθμο που θα δίνει ως αποτέλεσμα τις συντεταγμένες \( (x, y) \) του διανύσματος, με άκρα τα σημεία A και B.

       Ισχύει ότι: \( x = x_2 – x_1, y = y_2 – y_1 \).

       • Χρησιμοποιώντας ως είσοδο την έξοδο του παραπάνω αλγόριθμου, υπολογίστε γράφοντας νέο αλγόριθμο το μέτρο του διανύσματος, που ισούται με \( \sqrt(x^2+y^2) \).

       Εκφώνηση προβλήματος

       Το τρίγωνο των Βερμούδων αποτελεί μια φανταστική περιοχή στον Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό που έγινε παγκοσμίως γνωστή λόγω του μεγάλου αριθμού ανεξήγητων εξαφανίσεων πλοίων και αεροπλάνων. Οι κορυφές του τριγώνου συναντώνται στις Βερμούδες, στο Μαϊάμι της Φλόριδας και στο San Juan (Puerto Rico). 

       Ζητείται να διατυπωθεί αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα που θα δίνει ως αποτέλεσμα το εμβαδόν της γεωγραφικής έκτασης που καλύπτει το τρίγωνο των Βερμούδων σε τετρ. χιλιόμετρα (1 ν.μ. = 1852 μέτρα). Για τον υπολογισμό του εμβαδού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τύπος του Ήρωνα:

       \( E=\sqrt{ τ\ (τ – α)\ (τ – β)\ (τ – γ) } \),

       όπου α, β, γ οι πλευρές του τριγώνου και \( τ = \cfrac{α + β + γ}{2} \), η ημιπερίμετρος του τριγώνου.

         Εκφώνηση προβλήματος

         Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα μετατρέπει μια θερμοκρασία από βαθμούς Φαρενάιτ (F) σε βαθμούς Κελσίου (C). Ισχύει ότι \( C = 5 / 9 \cdot (F – 32) \).

         [/restrict]

           Εκφώνηση προβλήματος

           Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα μετατρέπει μια θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου (οC) σε βαθμούς Κέλβιν (K). Το απόλυτο μηδέν -273 οC αντιστοιχεί σε 0 Κ.

           • Ανάλυση Προβλήματος

            Ο παρακάτω πίνακας είναι σύμφωνος με όσα το πρόβλημα περιγράφει.

            ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
            σε βαθμούς
            Κελσίου (Celsius) Κέλβιν (Kelvin)
            -273
            0 273

            Οι τιμές του πίνακα θα οδηγήσουν και στην ανακάλυψη της σχέσης που συνδέει δεδομένα και ζητούμενα του προβλήματος.

             Τελικά είναι \( Celsius = Kelvin – 273  \)

           Εκφώνηση Προβλήματος

           Σύμφωνα με τον Γαλιλαίο όλα τα δώματα πέφτουν με την ίδια σταθερή επιτάχυνση. Η απόσταση που διανύει ένα σώμα που εκτελεί ελεύθερη πτώση (δηλ. αφήνεται να πέσει) είναι ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου της πτώσης. Ισχύει δηλ.

           \( s = \cfrac{1}{2} gt^2 \),

           όπου, \( s \), η απόσταση και \( g = 9,81\ m/s^2 \), η επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας της Γης.

           Αναπτύξτε αλγόριθμο που θα υπολογίζει την απόσταση που διανύει ένα σώμα που αφήνεται να πέσει μετά από χρόνο t sec μετά την έναρξη της πτώσης του.

           Να εκτελεστεί ο αλγόριθμος για τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα και να δοθούν τα αποτελέσματα.

           Χρόνος (t) Απόσταση (S)
           1 sec
            2 sec
           10 sec

           Εκφώνηση προβλήματος

           Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα υπολογίζει την περίοδο ενός εκκρεμούς όταν δίνεται το μήκος του L, από τον τύπο :

           \( T = 2 \cdot π \sqrt { \cfrac {L} {g} }  \) ,

           όπου π = 3,14 και g = 9,81m/s2.

           Υπόδειξη: Για τον υπολογισμό της τετραγωνικής ρίζας μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έκφραση Τ_Ρ( ).

             Εκφώνηση Προβλήματος

             Η πυκνότητα (d) ενός αντικειμένου ορίζεται ως ο λόγος της μάζας του (m) προς τον όγκο του (V). Να γραφεί αλγόριθμος που θα δίνει ως αποτέλεσμα την πυκνότητα ενός αντικειμένου. Να εκτελεστεί ο αλγόριθμος για τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα και να δοθούν τα αποτελέσματα.

             Μάζα (m) Όγκος (V) Πυκνότητα (d)
             15 gr 10 cm3

              

              12 gr  8 cm3  
             5 gr 6 cm3  

             Πρόβλημα

             Ατομικός και μαζικός αριθμός

             Ατομικός αριθμός (Ζ) καλείται ο ακέραιος αριθμός που εκφράζει του αριθμό των πρωτονίων που περιέχονται στον πυρήνα του ατόμου του. Τούτος ο αριθμός είναι ίσος προς τον αριθμό των γύρω από τον πυρήνα περιστρεφόμενων ηλεκτρονίων, όταν το άτομο είναι ηλεκτρικώς ουδέτερο.

             Ο ατομικός αριθμός είναι απόλυτα χαρακτηριστικός για τα άτομα κάθε στοιχείου και με βάση αυτό μπορούμε να κατατάξουμε αυτά σε μια συνεχή σειρά έτσι, ώστε καθένα να διαφέρει απ’ το προηγούμενο και απ’ το επόμενό του κατά ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο (βλ. περιοδικό σύστημα).

             Συνεπώς, είναι αυτονόητο ότι άτομα που έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό ανήκουν στο ίδιο στοιχείο και έχουν τις ίδιες χημικές ιδιότητες. Και αντίθετα, άτομα που έχουν διαφορετικό ατομικό αριθμό ανήκουν σε διαφορετικά στοιχεία.

             Μαζικός αριθμός(Α) ενός ατόμου καλείται ο αριθμός που εκφράζει τον αριθμό των νουκλεονίων, δηλαδή των πρωτονίων (Ζ) και νετρονίων (Ν) που περιέχονται στον πυρήνα του.</p>

             Έτσι: Α=Ζ+Ν.

             Η μάζα του ατόμου καθορίζεται κυρίως από τη μάζα του πυρήνα (τα ηλεκτρόνια έχουν πολύ μικρή μάζα). Η μάζα του πυρήνα, πάλι, καθορίζεται από το πόσα πρωτόνια και νετρόνια υπάρχουν στο συγκεκριμένο πυρήνα. Καθώς η μάζα του πρωτονίου είναι περίπου η ίδια με τη μάζα του νετρονίου, ένας βολικός τρόπος για να καθορίσουμε τη μάζα του πυρήνα είναι ένας ακέραιος αριθμός που ονομάζεται μαζικός αριθμός και φανερώνει πόσα πρωτόνια και νετρόνια υπάρχουν στον πυρήνα ενός ατόμου.

             Σωματίδιο(σύμβολο)

             Θέση

             Μάζα / g

             Σχετική μάζα

             Φορτίο /C

             Σχετικόφορτίο

             Ηλεκτρόνιο 
             (e)

             Γύρω από τον πυρήνα

             9,11 ·10-28

             -1,60 ·10-19

             -1,60 ·10-19

             -1

             Πρωτόνιο 
             (p)

             Πυρήνας

             1,67 ·10-24

             1

             +1,60 ·10-19

             +1

             νετρόνιο 
             (n)

             Πυρήνας

             1,67 · 10-24

             1

             0

             0

             equation.pdf

             π.χ

             περιέχει 11equation_1.pdf 

              equation_2.pdf

             7

             #include<stdio.h>

             #include<math.h>

             main()

             {

             int Z, A, p, n, e;

             double mp, mn, m;

             system (“chcp 1253”);

             printf (“\n\n\n”);

             printf (“Ατομικός αριθμός :”);

             scanf (“%d” ,&Z);

             printf (“Μαζικός αριθμός  :”);

             scanf (“%d” ,&A);

             p=Z;                //όπου p ο αριθμός των πρωτονίων του πυρήνα

             e=p;                //όπου ε ο αριθμός των ηλεκτρονίων

             n=A-Z;          //όπου n ο αριθμός των νετρονίων του πυρήνα

             printf (“Το άτομο περιέχει:\n”);

             printf (“%d πρωτόνια %d ηλεκτρόνια %d νετρόνια\n”,p, e, n);

             //Υπολογισμός μάζας ατόμου

             mp=p*1.67*pow(10,-24);

             mn=n*1.67*pow(10,-24);

             m=mp+mn;

             printf (“Η μάζα του ατόμου είναι :%e\n”, m);

             printf (“\n\n”);

             }

             ΣΤΑΘΕΡΕΣ

             #include<stdio.h>

             #include<math.h>

             main()

             {

             const double m_proton_netron= 1.67*pow(10,-24);

             int Z, A, p, n, e;

             double mp, mn, m;

             system (“chcp 1253”);

             printf (“\n\n\n”);

             printf (“Ατομικός αριθμός :”);

             scanf (“%d”, &Z);

             printf (“Μαζικός αριθμός  :”);

             scanf (“%d”, &A);

             p=Z;                //όπου p ο αριθμός των πρωτονίων του πυρήνα

             e=p;                //όπου ε ο αριθμός των ηλεκτρονίων

             n=A-Z;          //όπου n ο αριθμός των νετρονίων του πυρήνα

             printf (“Το άτομο περιέχει:\n”);

             printf (“%d πρωτόνια %d ηλεκτρόνια %d νετρόνια\n”,p, e, n);

             //Υπολογισμός μάζας ατόμου

             mp=p*m_proton_netron;

             mn=n*m_proton_netron;

             m=mp+mn;

             printf (“Η μάζα του ατόμου είναι :%e\n”, m);

             printf (“\n\n”);

             }

             Permanent link to this article: https://pervolischool.edu.gr/computer-science/algorithms-aepp/sequence/b-data-entry/