Πανελλήνιες ΑΕΠΠ-Επιλογή

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Μ
ΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ε
ΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΠΕΔΟ 1
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θέμα 3οΘέμα 3οΘέμα 3οΘέμα 1ο
  • Σε ένα κέντρο νεοσύλλεκτων υπάρχει η πρόθεση να δημιουργηθούν δύο ειδικές διμοιρίες. Η διμοιρία Α θα αποτελείται από νεοσύλλεκτους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας από 24 έως και 28 χρόνων. Η διμοιρία Β θα αποτελείται από νεοσύλλεκτους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας από 18 έως και 24 χρόνων. Οι υπόλοιποι νεοσύλλεκτοι δεν κατατάσσονται σε καμία από αυτές τις διμοιρίες. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:

  α. διαβάζει το ονοματεπώνυμο, την ηλικία και έναν αριθμό που καθορίζει το επίπεδο σπουδών του νεοσύλλεκτου και παίρνει τιμές από 1 έως 3 (1: τριτοβάθμια εκπαίδευση, 2: δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 3: κάθε άλλη περίπτωση).

  Μονάδες 5

  β. εκτυπώνει:

  i) το ονοματεπώνυμο του νεοσύλλεκτου.

  ii) το όνομα της διμοιρίας (Α ή Β), εφόσον ο νεοσύλλεκτος κατατάσσεται σε μία από αυτές.

  Μονάδες 15

 •  

 • Αλγόριθμος Κατάταξη
      Διάβασε ονοματεπώνυμο, ηλικία, επίπεδο_σπουδών
      Αν ηλικία>24 και ηλικία<=28 και επίπεδο_σπουδών = 1 τότε
          Εκτύπωσε ονοματεπώνυμο, "Διμοιρία Α"
      αλλιώς
          Αν ηλικία>=18 και ηλικία<=24 και επίπεδο_σπουδών = 2 τότε
              Εκτύπωσε ονοματεπώνυμο, "Διμοιρία Β"
          Τέλος_αν
      Τέλος_αν
  Τέλος Κατάταξη

 •  

  • Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος υλοποιεί τη λειτουργία ενός αυτόματου τυποποιητή πορτοκαλιών που είναι η παρακάτω:
  Για κάθε πορτοκάλι που εισάγεται στον τυποποιητή, διαβάζεται η τιμή του βάρους του (Β) και η διάμετρός του (Δ). Το πορτοκάλι κατατάσσεται ανάλογα με το βάρος και τη διάμετρό του ως εξής:
  Αν 100 <= Β<= 150 και 8 <= Δ < 10, τότε τυπώνεται το μήνυμα "πρώτη διαλογή". Αν 6 < Δ < 8, τότε, ανεξαρτήτως βάρους, τυπώνεται το μήνυμα "δεύτερη διαλογή". Σε κάθε άλλη περίπτωση τυπώνεται το μήνυμα "χυμοποίηση".

   

 • Αλγόριθμος Χυμοποιητής
      Διάβασε Β, Δ
      Αν (100<=Β και Β<= 150) και (8<=Δ και Δ<10) τότε
          Εμφάνισε "πρώτη διαλογή"
      αλλιώς
          Αν 6<Δ και Δ<8 τότε
              Εμφάνισε "δεύτερη διαλογή"
          αλλιώς
              Εμφάνισε "χυμοποίηση"
          Τέλος_αν
      Τέλος_αν 
  Τέλος Χυμοποιητής

  • Μια οικογένεια κατανάλωσε Χ Kwh (κιλοβατώρες) ημερήσιου ρεύματος και Y Kwh νυχτερινού ρεύματος. Το κόστος ημερήσιου ρεύματος είναι 30 δρχ ανά Kwh και του νυχτερινού 15 δρχ ανά Kwh. Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο ο οποίος :

  α. να διαβάζει τα Χ, Υ (Μονάδες 3)

  β. να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό κόστος της κατανάλωσης ρεύματος στην οικογένεια. (Μονάδες 9)

  γ. να εμφανίζει το μήνυμα ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ αν το συνολικό κόστος είναι μεγαλύτερο από 100.000 δραχμές. (Μονάδες 8).

   

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΠΕΔΟ 2
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θέμα 3ο 2004 ΗμΘέμα 3ο 2002Θέμα 3οΘέμα 3ο
  • Σε κάποια εξεταστική δοκιμασία ένα γραπτό αξιολογείται από δύο βαθμολογητές στη βαθμολογική κλίμακα [0, 100]. Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α΄ και του β΄ βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση των 20 μονάδων της παραπάνω κλίμακας, ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών.

  Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α΄ και του β΄ βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από 20 μονάδες, το γραπτό δίνεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει τότε από τον μέσο όρο των τριών βαθμολογιών.

  Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος, αφού ελέγξει την εγκυρότητα των βαθμών στην βαθμολογική κλίμακα [0, 100], να υλοποιεί την παραπάνω διαδικασία εξαγωγής τελικού βαθμού και να εμφανίζει τον τελικό βαθμό του γραπτού στην εικοσαβάθμια κλίμακα.

  Παρατήρηση: Να θεωρήσετε ότι όλες οι ποσότητες εκφράζονται ως πραγματικοί αριθμοί.

  (Μονάδες 20

  • Με το νέο σύστημα πληρωμής των διοδίων, οι οδηγοί των τροχοφόρων έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το αντίτιμο των διοδίων με ειδική μαγνητική κάρτα. Υποθέστε ότι υπάρχει μηχάνημα το οποίο διαθέτει είσοδο για την κάρτα και φωτοκύτταρο. Το μηχάνημα διαβάζει από την κάρτα το υπόλοιπο των χρημάτων και το αποθηκεύει σε μία μεταβλητή Υ και, με το φωτοκύτταρο, αναγνωρίζει τον τύπο του τροχοφόρου και το αποθηκεύει σε μία μεταβλητή Τ. Υπάρχουν τρεις τύποι τροχοφόρων: δίκυκλα (Δ), επιβατικά (Ε) και φορτηγά (Φ), με αντίτιμο διοδίων 1, 2 και 3 ευρώ αντίστοιχα.

  Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος:

  α. ελέγχει τον τύπο του τροχοφόρου και εκχωρεί στη μεταβλητή Α το αντίτιμο των διοδίων, ανάλογα με τον τύπο του τροχοφόρου

  Μονάδες 8

  β. ελέγχει την πληρωμή των διοδίων με τον παρακάτω τρόπο.

  Αν το υπόλοιπο της κάρτας επαρκεί για την πληρωμή του αντιτίμου των διοδίων, αφαιρεί το ποσό αυτό από την κάρτα. Αν η κάρτα δεν έχει υπόλοιπο, το μηχάνημα ειδοποιεί με μήνυμα για το ποσό που πρέπει να πληρωθεί. Αν το υπόλοιπο δεν επαρκεί, μηδενίζεται η κάρτα και δίνεται με μήνυμα το ποσό που απομένει να πληρωθεί.

  Μονάδες 12

  • Ο τελικός βαθμός ενός μαθητή σ’ ένα μάθημα υπολογίζεται με βάση την προφορική και τη γραπτή βαθμολογία του με την ακόλουθη διαδικασία :

  Αν η διαφορά των δύο βαθμών είναι μεγαλύτερη από 5 μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται (δηλαδή αυξάνεται ή μειώνεται) έτσι ώστε η αντίστοιχη διαφορά να μειωθεί στις 3 μονάδες, αλλιώς ο προφορικός βαθμός παραμένει αμετάβλητος. Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των δύο βαθμών.

  Παράδειγμα προσαρμογής προφορικού βαθμού :
  Αν ο γραπτός βαθμός είναι 18 και ο προφορικός 11, τότε ο προφορικός γίνεται 15, ενώ αν ο γραπτός είναι 10 και ο προφορικός 19, τότε ο προφορικός γίνεται 13.

  Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο ο οποίος :

  α. να διαβάζει τους δύο βαθμούς

  (Μονάδες 3)

  β. να υπολογίζει τον τελικό βαθμό σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία

  (Μονάδες 12)

  γ. να εμφανίζει τον τελικό βαθμό και αν αυτός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10, το μήνυμα ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ, αλλιώς το μήνυμα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

  (Mονάδες 5)

   

  • Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ακολουθεί ανά μήνα την πολιτική τιμών που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

  Πάγιο 1500 δραχμές

  Χρόνος τηλεφωνημάτων (δευτερόλεπτα)

  Χρονοχρέωση (δραχμές/δευτερόλεπτο)

  1-500

  1,5

  501-800

  0,9

  801 και άνω

  0,5

  Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:

  α) να διαβάζει τη χρονική διάρκεια των τηλεφωνημάτων ενός συνδρομητή σε διάστημα ενός μήνα

  Μονάδες 3

  β) να υπολογίζει τη μηνιαία χρέωση του συνδρομητή

  Μονάδες 12

  γ) να εμφανίζει (τυπώνει) τη λέξη «ΧΡΕΩΣΗ» και τη μηνιαία χρέωση του συνδρομητή.

  Μονάδες 5

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Μ
ΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΠΕΔΟ 3
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θέμα 3οΘέμα 3οΘέμα 3οΘέμα 3ο 2003 ΗμΘέμα 3ο 2003
  • Μία εταιρεία ασφάλισης οχημάτων καθορίζει το ετήσιο κόστος ασφάλισης ανά τύπο οχήματος (δίκυκλο ή αυτοκίνητο) και κυβισμό, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

  ΔΙΚΥΚΛΟ

  Κυβισμός

  (σε κυβικά εκατοστά)

  Κόστος Ασφάλισης

  (σε ευρώ)

  έως και 125

  100

  πάνω από 125

  140

   

  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

  Κυβισμός

  (σε κυβικά εκατοστά)

  Κόστος Ασφάλισης

  (σε ευρώ)

  έως και 1400

  400

  από 1401 έως και 1800

  500

  πάνω από 1800

  700

  Αν η ηλικία του οδηγού είναι από 18 έως και 24 ετών τότε το κόστος της ασφάλισης του οχήματος προσαυξάνεται κατά 10%.

  Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος:

  α. Να διαβάζει την ηλικία ενός οδηγού, τον τύπο του οχήματος και τον κυβισμό του, ελέγχοντας ώστε ο τύπος του οχήματος να είναι «ΔΙΚΥΚΛΟ» ή «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ».

  Μονάδες 6

  β. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ετήσιο κόστος ασφάλισης του οχήματος.

  Μονάδες 14

  Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι η ηλικία του οδηγού είναι τουλάχιστον 18 ετών.

  • Σε κάποια εξεταστική δοκιµασία κάθε γραπτό αξιολογείται αρχικά από δύο βαθµολογητές και υπάρχει περίπτωση το γραπτό να χρειάζεται αναβαθµολόγηση από τρίτο βαθµολογητή. Στην περίπτωση αναβαθµολόγησης ο τελικός βαθµός υπολογίζεται ως εξής:

  i. Αν ο βαθµός του τρίτου βαθµολογητή είναι ίσος µε το µέσο όρο (Μ.Ο.) των βαθµών των δύο πρώτων βαθµολογητών, τότε ο τελικός βαθµός είναι ο Μ.Ο.

  ii. Αν ο βαθµός του τρίτου βαθµολογητή είναι µικρότερος από το µικρότερο βαθµό (ΜΙΝ) των δύο πρώτων βαθµολογητών, τότε ο τελικός βαθµός είναι ο ΜΙΝ.

  iii. διαφορετικά, ο τελικός βαθµός είναι ο µέσος όρος του βαθµού του τρίτου βαθµολογητή µε τον πλησιέστερο προς αυτόν βαθµό των δύο πρώτων βαθµολογητών.

  Να αναπτύξετε αλγόριθµο υπολογισµού του τελικού βαθµού ενός γραπτού µε αναβαθµολόγηση, ο οποίος:

  α. να διαβάζει τους βαθµούς του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου βαθµολογητή ενός γραπτού.

  Μονάδες 2

  β. να υπολογίζει και να εκτυπώνει το µεγαλύτερο (ΜΑΧ) και το µικρότερο (ΜΙΝ) από τους βαθµούς του πρώτου και του δεύτερου βαθµολογητή.

  Μονάδες 6

  γ. να υπολογίζει και να εκτυπώνει τον τελικό βαθµό του γραπτού σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία.

  Μονάδες 12

  Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι και οι τρεις βαθµοί είναι θετικοί ακέραιοι αριθµοί και δεν απαιτείται έλεγχος των δεδοµένων.

  • Μία εταιρεία ταχυδροµικών υπηρεσιών εφαρµόζει για τα έξοδα αποστολής ταχυδροµικών επιστολών εσωτερικού και εξωτερικού, χρέωση σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

  Βάρος επιστολής

  σε γραµµάρια

   

  Χρέωση

  εσωτερικού

  σε Ευρώ

   

  Χρέωση

  εξωτερικού

  σε Ευρώ

  από 0 έως και 500

  2,0

  4,8

  από 500 έως και 1000

  3,5

  7,2

  από 1000 έως και 2000

  4,6

  11,5

  Για παράδειγµα τα έξοδα αποστολής µιας επιστολής βάρους 800 γραµµαρίων και προορισµού εσωτερικού είναι 3,5 Ευρώ.

   

  Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος:

  α. Να διαβάζει το βάρος της επιστολής.

  Μονάδες 3

  β. Να διαβάζει τον προορισµό της επιστολής. Η τιµή "ΕΣ" δηλώνει προορισµό εσωτερικού και η τιµή "ΕΞ" δηλώνει προορισµό εξωτερικού.

  Μονάδες 3

  γ. Να υπολογίζει τα έξοδα αποστολής ανάλογα µε τον προορισµό και το βάρος της επιστολής.

  Μονάδες 11

  δ. Να εκτυπώνει τα έξοδα αποστολής.

  Μονάδες 3

  Παρατήρηση. Θεωρείστε ότι ο αλγόριθµος δέχεται τιµές για το βάρος µεταξύ του 0 και του 2000 και για τον προορισµό µόνο τις τιµές "ΕΣ" και "ΕΞ".

  • Κάποια δημοτική αρχή ακολουθεί την εξής τιμολογιακή πολιτική για την κατανάλωση νερού ανά μήνα:

  Χρεώνει πάγιο ποσό 2 ευρώ και εφαρμόζει κλιμακωτή χρέωση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

  Κατανάλωση σε κυβικά μέτρα

  Χρέωση ανά κυβικό

  από 0 έως και 5

  δωρεάν

  από 5 έως και 10

  0,5 ευρώ

  από 10 έως και 20

  0,7 ευρώ

  από 20 και άνω

  1,0 ευρ

  Στο ποσό που προκύπτει από την αξία του νερού και το πάγιο υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. με συντελεστή 18%. Το τελικό ποσό προκύπτει από την άθροιση της αξίας του νερού, το πάγιο, το Φ.Π.Α. και το δημοτικό φόρο που είναι 5 ευρώ.

  Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

  α. Να διαβάζει τη μηνιαία κατανάλωση του νερού.

  Μονάδες 2

  β. Να υπολογίζει την αξία του νερού που καταναλώθηκε σύμφωνα με την παραπάνω τιμολογιακή πολιτική.

  Μονάδες 10

  γ. Να υπολογίζει το Φ.Π.Α.

  Μονάδες 4

  δ. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει το τελικό ποσό.

  Μονάδες 4

  • Ο Δείκτης Μάζας του ανθρώπινου Σώματος (ΔΜΣ) υπολογίζεται από το βάρος (Β) σε χλγ. και το ύψος (Υ) σε μέτρα με τον τύπο ΔΜΣ=Β/Υ2. Ο ανωτέρω τύπος ισχύει για άτομα άνω των 18 ετών. Το άτομο ανάλογα με την τιμή του ΔΜΣ χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

  ΔΜΣ<18,5

  "αδύνατο άτομο"

  18,5<=ΔΜΣ<25

  "κανονικό άτομο"

  25<=ΔΜΣ<30

  "βαρύ άτομο"

  30<=ΔΜΣ

  "υπέρβαρο άτομο"

  Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

  α. να διαβάζει την ηλικία, το βάρος και το ύψος του ατόμου

  Μονάδες 3

  β. εάν η ηλικία είναι μεγαλύτερη των 18 ετών, τότε

  1. να υπολογίζει το ΔΜΣ

  Μονάδες 5

  2. να ελέγχει την τιμή του ΔΜΣ από τον ανωτέρω πίνακα και να εμφανίζει τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό

  Μονάδες 10

  γ. εάν η ηλικία είναι μικρότερη ή ίση των 18 ετών, τότε να εμφανίζει το μήνυμα "δεν ισχύει ο δείκτης ΔΜΣ".

  Μονάδες 2

  Παρατήρηση: Θεωρήστε ότι το βάρος, το ύψος και η ηλικία είναι θετικοί αριθμοί.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Μ
ΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΠΕΔΟ 4
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Μ
ΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΠΕΔΟ 5
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1οΘέμα 1ο

Permanent link to this article: http://pervolischool.edu.gr/computer-science/algorithms/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b5%cf%80%cf%80/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%b5%cf%80%cf%80-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae/