Α- Καταμέτρηση-Αθροίσματα & ΜO

AΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ & ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Μετά το τέλος της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση,

1. να αντιλαμβάνεται τους λόγους για τους οποίους η χρήση πίνακα καθίσταται αναγκαία στην επίλυση ορισμένων προβλημάτων.

2. να περιγράφει την έννοια της δομής δεδομένων,  ν’ αναγνωρίζει την σχέση δομών δεδομένων αλγορίθμων.

3. να αναπτύσει επαναληπτικούς αλγόριθμους που θα επεξεργάζονται τα στοιχεία ενός αριθμητικού πίνακα, προκειμένου να δώσουν ως αποτέλεσμα:

 το άθροισμα των στοιχείων του.

 το πλήθος των στοιχείων που έχουν ένα η περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά.

την μέση τιμή των στοιχείων του πίνακα.

το μεγαλύτερο ή μικρότερο στοιχείο του πίνακα.

4. να δημιουργεί αλγόριθμους που υλοποιούν γνωστές μεθόδους (τεχνικές).

 αναζήτησης στοιχείου σε πίνακα.

 ταξινόμησης των στοιχείων ενός πίνακα σε μια λογική σειρά.

Μάθημα 1οΜάθημα 2οΜάθημα 3οΜάθημα 4οΜάθημα 5οΜάθημα 6ο

ΜΑΘΗΜΑ 1ο – Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ


 • Εκφώνηση προβλήματος

  Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται το βαθμό των μαθητών της Γ Λυκείου στο μάθημα “Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών” και θα εμφανίζει το πλήθος των μαθητών που η βαθμολογία τους είναι μικρότερη του μέσου όρου βαθμολογίας.

  Υπόδειξη: Το πρόβλημα αφορά μαθητές ενός τμήματος σχολείου της Ρόδου. Η εισαγωγή των δεδομένων ολοκληρώνεται όταν για κάποιο μαθητή δοθεί βαθμός αρνητικός ή μηδέν.

  Έννοιες: μνήμη, δείκτες, μεταβλητές με δείκτες, πίνακες μιας διάστασης.

 • Ανάλυση προβλήματος

  Η αλγοριθμική επίλυση του προβλήματος απαιτεί την υλοποίηση μιας επαναληπτικής διαδικασίας -κάθε επανάληψη αφορά και ένα μαθητή- που θα διαβάζει του βαθμούς των μαθητών και θα υπολογίζει τον μέσο όρο τους. Το τέλος της επανάληψης πρέπει να είναι σύμφωνο με την υπόδειξη του προβλήματος.

  Ο Γιάννης (μαθητής Λυκείου) με τις γνώσεις που έχει αποκτήσει μέχρι αυτή τη στιγμή έδωσε την παρακάτω λύση.

  κ ← 0
  Sum ← 0
  Διάβασε βαθμός
  Όσο βαθμός > 0 επανάλαβε
        Sum ← Sum + βαθμός
        κ ← κ + 1
        Διάβασε βαθμός
  Τέλος_επανάληψης
  Average ← Sum/κ

  Στο παραπάνω τμήμα αλγορίθμου έχει υπολογιστεί ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθητών της τάξης. Για την συνέχεια απαιτείται όλοι οι βαθμοί να συγκριθούν με τον μέσο όρο ώστε να βρεθεί το πλήθος αυτών που ικανοποιούν την απαίτηση του προβλήματος (είναι μικρότεροι του μέσου όρου βαθμολογίας).

  Ερώτηση: Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει;

  Απάντηση: Γιατί σε κάθε νέα επανάληψη εισάγετε ένας νέος βαθμός και ο προηγούμενος “χάνεται”. Συνεπώς με το τέλος της επανάληψης η μεταβλητή βαθμός έχει κρατήσει την τελευταία τιμή (που εκτός των άλλων είναι μία μη έγκυρη τιμή.)

  Πως θα ξεπεραστεί το πρόβλημα;

  Απαιτείται στην πραγματικότητα να βρεθεί ένας τρόπος ώστε κάθε βαθμός που διαβάζεται να παραμένει στη μνήμη η καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγόριθμου.

  Αν αυτό συμβεί, τότε μετά το πέρας της επανάληψης υπολογισμού του μέσου όρου, όλοι οι βαθμοί Θα είναι διαθέσιμοι για να συγκριθούν με τον μέσο όρο και να βρεθεί το πλήθος των μαθητών που η βαθμολογία τους είναι μικρότερη του μέσου όρου.

  Η λύση που εδώ εφαρμόζεται προέρχεται από τον κόσμο των μαθηματικών. Η γνωστή στους μαθηματικούς έννοια του πίνακα χρησιμοποιείται προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα πολλές τιμές να αποθηκευτούν στη μνήμη του υπολογιστή με τρόπο όπως φαίνεται στο σχήμα.

  Ενδεικτικός πίνακας για τα δεδομένα της άσκησης δίνεται παρακάτω:

   

  1 2 3 4 5 6 Ν-1 Ν
  12 11 15 9 14 18 20 15

  βαθμός

  Ορισμός

  Πίνακας είναι ένα σύνολο αντικείμενων του ίδιου τύπου στα οποία αναφερόμαστε με ένα κοινό όνομα. Κάθε ένα από τα αντικείμενα που απαρτίζουν τον πίνακα ονομάζεται στοιχείο του πίνακα.

  Αναφορά σε πίνακα

  όνομα πίνακα [δείκτης]

  Παραδείγματα

  Το στοιχείο του πίνακα βαθμός που είναι στην θέση 3:                       βαθμός[3]

  Το στοιχείο του πίνακα βαθμός που είναι στην πρώτη θέση:              βαθμός[1] 

  βαθμός[5] – Το στοιχείο του πίνακα βαθμός που είναι στην θέση 5 

 • Αλγόριθμος Επιδόσεις_
         !Checked Ok & Data 2018
         Sum ← 0
         Διάβασε βαθμός[1]
         κ ← 1
        Όσο βαθμός[κ]>0 επανάλαβε
                 Sum ← Sum + βαθμός[κ]
                 κ ← κ + 1
                Διάβασε βαθμός[κ]
        Τέλος_επανάληψης
        Average ← Sum/(κ – 1)
        !Καταμέτρηση βαθμολογιών που είναι μικρότερες του μεσου όρου
        Πλήθος ← 0
        Για i από 1 μέχρι κ-1
        Αν βαθμός[i] < Average Τοτε
                 Πλήθος ← Πλήθος + 1
        Τέλος_αν
        Τέλος_επανάληψης
        Εμφάνισε Πλήθος
  Τέλος Επιδόσεις_ΗΥ

   

   

  Αλγόριθμος Επιδόσεις_
      !Checked Ok & Data
      κ ← 0
      Αρχή_επανάληψης
          κ ← κ + 1
         Διάβασε βαθμός[κ]
      Μέχρις_ότου βαθμός[κ] ≤ 0
      !Υπολογισμός Μέσου όρου στοιχείων πίνακα
  !Προηγείται ο υπολογισμός του αθροίσματος των στοιχείων του πίνακα

      Ν ← κ – 1
      Sum ← 0
      Για κ από 1 μέχρι Ν
          Sum ← Sum + βαθμός[κ]
      Τέλος_επανάληψης
      Average ← Sum/Ν
      !Καταμέτρηση βαθμολογιών που είναι μικρότερες του μεσου όρου
      Πλήθος ← 0
      Για κ από 1 μέχρι Ν
          Αν βαθμός[κ] < Average Τοτε
              Πλήθος ← Πλήθος + 1
          Τέλος_αν
      Τέλος_επανάληψης
      Εμφάνισε Πλήθος
  Τέλος Επιδόσεις_

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιδόσεις_
  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
        ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ, βαθμός[30], Ν, Sum, πλήθος
        ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Average
  ΑΡΧΗ
        !Εισαγωγή δεδομένων – Διάβασμα πίνακα
        κ ← 0         !όπου κ ο δείκτης των στοιχείων του πίνακα
        ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
              κ ← κ + 1
              ΔΙΑΒΑΣΕ βαθμός[κ]
        ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ βαθμός[κ] <= 0
        Ν ← κ – 1         !όπου Ν το πλήθος των στοιχείων του πίνακα
        !—– Άθροισμα του πίνακα ——
        Sum ← 0
        ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
              Sum ← Sum + βαθμός[κ]
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
        !—– Μέσος ορος πίνακα ——
        Average ← Sum/Ν
        !—– Καταμέτρηση πλήθους μαθητών με βαθμολογία —–
        !—– μικρότερη της μέσης βαθμολογίας —–
        πλήθος ← 0
        ΓΙΑ κ ΑΠΟ Ν ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕ_ΒΗΜΑ -1
              ΑΝ βαθμός[κ] < Average ΤΟΤΕ
                 πλήθος ← πλήθος + 1
              ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
        ΕΠΙΛΕΞΕ πλήθος
              ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
                    ΓΡΑΨΕ πλήθος, ‘ μαθητής έχει βαθμολογία που είναι < ‘, Average
              ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ
                    ΓΡΑΨΕ πλήθος, ‘ μαθητές έχουν βαθμολογία που είναι < ‘, Average
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   

  1. Τι είναι οι πίνακες;
  2. Τι πλεονέκτημα προσφέρει η χρήση πίνακα στην υλοποίηση αλγορίθμων;
  3. Ποια η διαφορά μεταβλητής και πίνακα;
  4. Πως γίνεται η αναφορά σε ένα πίνακα;

   

 • Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τις θερμοκρασίες που σημειώθηκαν στην πόλη της Πάτρας κάθε πρωί ώρα 07:00 για χρονικό διάστημα ενός μήνα και θα εμφανίζει τις ημέρες που η θερμοκρασία “πλησίασε” τη μέση θερμοκρασία τόσο ώστε να μην απέχει απ’ αυτή περισσότερο από 2%.

 • Στην κατηγορία Απλά Προβλήματα προτείνεται μια σειρά προβλημάτων τα οποία μπορούν να σας οδηγήσουν στην κατανόηση της έννοιας του πίνακα.

 • Ορισμοί

  Πίνακας είναι ένα σύνολο αντικειμένων ίδιου τύπου, τα οποία αναφέρονται με ένα κοινό όνομα. Κάθε ένα από τα αντικείμενα που απαρτίζουν τον πίνακα λέγεται στοιχείο του πίνακα. Η αναφορά σε ατομικά στοιχεία του πίνακα γίνεται με το όνομα του πίνακα ακολουθούμενο από ένα δείκτη.

  Το όνομα του πίνακα καθορίζει μία ομάδα διαδοχικών θέσεων στη μνήμη. Κάθε συγκεκριμένη θέση μνήμης καλείται στοιχείο του πίνακα και προσδιορίζεται από την τιμή ενός δείκτη.

  Οι πίνακες που χρησιμοποιούν ένα μόνο δείκτη για την αναφορά των στοιχείων τους ονομάζονται μονοδιάστατοι πίνακες.
  Το όνομα του πίνακα μπορεί να είναι οποιοδήποτε δεκτό όνομα της ΓΛΩΣΣΑΣ και ο δείκτης είναι μία ακέραια έκφραση, σταθερή ή μεταβλητή που περικλείεται μέσα στα σύμβολα [ και ].

  Κάθε πίνακας πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει δεδομένα του ιδίου τύπου, δηλαδή ακέραια, πραγματικά, λογικά ή αλφαριθμητικά.

  Δήλωση πίνακα

  Ο τύπος του πίνακα δηλώνεται μαζί με τις άλλες μεταβλητές του προγράμματος στο τμήμα δήλωσης μεταβλητών. Εκτός από τον τύπο του πίνακα πρέπει να δηλώνεται:

  και ο αριθμός των στοιχείων που περιέχει ή καλύτερα

  ο μεγαλύτερος αριθμός στοιχείων που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος πίνακας

  και αυτό για να δεσμευτούν οι αντίστοιχες συνεχόμενες θέσεις μνήμης.

  Με τη χρήση του πίνακα, όλα τα δεδομένα καταχωρούνται κάτω από το ίδιο όνομα μεταβλητής.

  Μειονεκτήματα χρήσης πινάκων

  Η χρήση πινάκων είναι ένας βολικός τρόπος για τη διαχείριση πολλών δεδομένων ιδίου τύπου, αλλά συχνά η χρήση τους είναι περιττή και επιζήμια στην ανάπτυξη του προγράμματος.

  Οι πίνακες απαιτούν μνήμη.

  Κάθε πίνακας δεσμεύει από την αρχή του προγράμματος πολλές θέσεις μνήμης. Σε ένα μεγάλο και σύνθετο πρόγραμμα η άσκοπη χρήση μεγάλων πινάκων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αδυναμία εκτέλεσης του προγράμματος.

  Οι πίνακες περιορίζουν τις δυνατότητες του προγράμματος.

  Αυτό γιατί οι πίνακες είναι στατικές δομές και το μέγεθός τους πρέπει να δηλώνεται στην αρχή του προγράμματος, ενώ παραμένει υποχρεωτικά σταθερό κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

  Τελικά πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες;

  Η απόφαση για τη χρήση ή όχι πίνακα για τη διαχείριση των δεδομένων είναι κυρίως θέμα εμπειρίας στον προγραμματισμό.

  Γενικά, αν τα δεδομένα που εισάγονται σε ένα πρόγραμμα πρέπει να διατηρούνται στη μνήμη μέχρι το τέλος της εκτέλεσης, τότε η χρήση πινάκων βοηθάει ή συχνά είναι απαραίτητη για την επίλυση του προβλήματος.

  Σε άλλη περίπτωση μπορεί να αποφεύγεται η χρήση τους.

ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 


 • Εκφώνηση προβλήματος

  Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται το βαθμό των μαθητών της Γ Λυκείου στο μάθημα “Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών” και θα εμφανίζει τον αριθμό μητρώου εκείνων που η βαθμολογία τους είναι μικρότερη του μέσου όρου βαθμολογίας.

  Υπόδειξη : Το πρόβλημα αφορά μαθητές ενός τμήματος οποιουδήποτε σχολείου. Ο αριθμός των μαθητών του τμήματος δεν μπορεί να ξεπερνά τους 25 (έλεγχος εγκυρότητας).

 • Ανάλυση προβλήματος

  Ενδεικτικοί πίνακες που περιγράφονται στο πρόβλημα – Παράλληλοι Πίνακες

  1 2 3 4 5 6 7 ……. 25
  12 11 15 9 14 18 20 ……. 15

   βαθμός

   

   

  1 2 3 4 5 6 7   ……. 25
  13414 34545 43578 23235 12467 34532 45645 ……. 15

  ΑΜ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιδόσεις_

  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: κ, βαθμός[25], ΑΜ[25], Ν, Sum, πλήθος

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Average

  ΑΡΧΗ

  !Εισαγωγή δεδομένων – Διάβασμα πίνακα

  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΔΙΑΒΑΣΕ Ν

  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Ν <= 25

  ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν

  ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΜ[κ], βαθμός[κ]

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  !—– Άθροισμα του πίνακα ——

  Sum ← 0

  ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν

  Sum ←  Sum + βαθμός[κ]

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  !—– Μέσος όρος πίνακα ——

  Average <- Sum/Ν

  !—– Εμφάνιση αριθμού μητρώου μαθητών με βαθμολογία —–

  !—– μικρότερη της μέσης βαθμολογίας —–

  ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν

  ΑΝ βαθμός[κ] < Average ΤΟΤΕ

  ΓΡΑΨΕ ΑΜ[κ]

  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ 3οΠΙΝΑΚΕΣ & ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ) 


 • Εκφώνηση προβλήματος

  Δίνεται μονοδιάστατος πίνακας Α με στοιχεία 20 ακέραιους αριθμούς. Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το άθροισμα των στοιχείων του. 

  Υπόδειξη: Το άθροισμα των στοιχείων του πίνακα θα γίνεται από υποπρόγραμμα τύπου συνάρτησης που θα κατασκευάσετε για το σκοπό αυτό.

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΆθροισμαΠίνακα_Function
  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
       ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[20], κ, Άθροισμα, Ν
  ΑΡΧΗ
       !Checked OK & Data – 2018
       Ν ← 20
       ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
               ΔΙΑΒΑΣΕ Α[κ]
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
       ΓΡΑΨΕ ‘Πίνακας Α’
       ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
               ΓΡΑΨΕ Α[κ], ‘, ‘
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
       Άθροισμα ← sumTable(Α, Ν)
       ΓΡΑΨΕ ‘Αθροισμα = ‘, Άθροισμα
  ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   

  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ sumTable (X, n): ΑΚΕΡΑΙΑ
  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
       ΑΚΕΡΑΙΕΣ: X[20], n, i, sum
  ΑΡΧΗ
       sum ← 0
       ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ n
               sum ← sum + X[i]
       ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
       sumTable ← sum
  ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

  Για τα στοιχεία του ίδιου πίνακα αριθμών να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα δίνει ως αποτέλεσμα το άθροισμα των στοιχείων που βρίσκονται στις άρτιες θέσεις του πίνακα.

ΜΑΘΗΜΑ 4ο – ΠΙΝΑΚΕΣ & ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ) 


 • Εκφώνηση προβλήματος

  Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει το πλήθος των αγώνων που μια ομάδα πόλο έδωσε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Στη συνέχεια για κάθε αγώνα θα δίνεται ο αριθμός των τερμάτων που δέχθηκε η ομάδα και ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να είναι μη αρνητικός αριθμός. Ο αλγόριθμος θα εμφανίζει το σύνολο των τερμάτων που δέχθηκε η ομάδα κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

  Λέξεις κλειδιά: υποπρόγραμμα, διαδικασία, είσοδος δεδομένων, έλεγχος εγκυρότητας, άθροισμα

 • Δίνεται η λύση αρχικά σε αλγόριθμο (ψευδογλώσσα).

  Αλγόριθμος ΠρωτάθλημαΠόλο
        !checked OK & Data
        Διάβασε Ν
        Σύνολο ← 0
        Για αγώνα από 1 μέχρι Ν
              Διάβασε τέρματα[αγώνα]
              Όσο τέρματα[αγώνα]<0 επανάλαβε
                    Διάβασε τέρματα[αγώνα]
              Τέλος_επανάληψης
        Σύνολο ← Σύνολο + τέρματα[αγώνα]
        Τέλος_επανάληψης
        Εμφάνισε ” Το σύνολο των τερμάτων που δέχθηκε η ομάδα είναι “, Σύνολο
  Τέλος ΠρωτάθλημαΠόλο

 • Εισαγωγή δεδομένων  (διαδικασία)
  Υπολογισμός αθροίσματος (συνάρτηση)
  Υπολογισμός αθροίσματος (διαδικασία)

ΜΑΘΗΜΑ 5ο – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 


 • Εκφώνηση προβλήματος

  Στο μαιευτήριο μιας κλινικής και στον θάλαμο 1 παρακολουθούνται νεογνά λίγες ώρες μετά την γέννησή τους. Φυσιολογικά το βάρος ενός νεογνού κυμαίνεται από 2,5 έως 3,5 κιλά με το ύψος να ξεκινά από τα 40 εκατοστά και να μην ξεπερνά τα 50. Γράψτε αλγόριθμο που θα δέχεται ως δεδομένα το βάρος και το ύψος των νεογέννητων που γεννήθηκαν στην κλινική την ημέρα των Χριστουγέννων και θα δίνει ως αποτέλεσμα τον μέσο όρο ύψους εκείνων που έχουν το φυσιολογικό βάρος.

  Σημείωση: Ο αριθμός των νεογέννητων είναι άγνωστος και το πως θα γίνει γνωστός στον αλγόριθμο αφήνεται στην επιλογή σας.

 • Αλγόριθμος ΝεογέννηταΧριστουγεννιάτικα

        !Checked OK & Data – 2018

        κάτω_όριοΒάρους ← 2.5

        άνω_όριοΒάρους ← 3.5

        !Διάβασμα πινάκων

        κ ← 0

        Αρχή_επανάληψης

              κ ← κ + 1

              Διάβασε ύψος[κ]

              Διάβασε βάρος[κ]

              Εμφάνισε ‘Υπάρχει επόμενο νεογνό για καταχώρηση;’

              Διάβασε απάντηση

              Οσο απάντηση<>’Ναί’ και απάντηση<>’Οχι’ επανάλαβε

                    Διάβασε απάντηση

              Τέλος_επανάληψης

        μέχρις_ότου απάντηση = ‘Οχι’

        !Υπολογισμός μέσου όρου ύψους

        ΣυνολικόΥψος ← 0

        Νεογέννητα ← 0

        Για λ από 1 μέχρι κ

              Αν βάρος[λ]>=κάτω_όριοΒάρους και βάρος[λ]<=άνω_όριοΒάρους τότε

                    ΣυνολικόΥψος ← ΣυνολικόΥψος + ύψος[λ]

                    Νεογέννητα ← Νεογέννητα + 1

              Τέλος_αν

        Τέλος_επανάληψης

        ΜέσοΥψος ← ΣυνολικόΥψος/Νεογέννητα

        Εμφάνισε ‘Ο μέσος όρος ύψους των νεογνών με φυσιολογικό βάρος είναι:’, ΜέσοΥψος, ‘cm’

  Τέλος ΝεογέννηταΧριστουγεννιάτικα


  Δεδομένα εισόδου

  45 2.8 Ναί

  32 3.7 Ναί

  44 3.5 Ναί

  43 2.9 Ναί

  51 3.8 Όχι

  Έξοδος

  Ο μέσος όρος ύψους των νεογνών με φυσιολογικό βάρος είναι: 44.00cm


   

  Αλγόριθμος ΝεογέννηταΧριστουγεννιάτικα

        !Checked OK & Data – 2018

        Διάβασε Ν

        Για νεογνό από 1 μέχρι Ν

              Διάβασε Βάρος[νεογνό], Ύψος[νεογνό]

        Τέλος_επανάληψης

        Πλήθος ← 0

        Άθροισμα ← 0

        Για νεογνό από 1 μέχρι Ν

              Αν Βάρος[νεογνό]>= 2.5 και Βάρος[νεογνό]<= 3.5 τότε

                    Πλήθος ← Πλήθος + 1

                    Άθροισμα ← Άθροισμα + Ύψος[νεογνό]

              Τέλος_αν

        Τέλος_επανάληψης

        ΜέσοΎψος ← Άθροισμα / Πλήθος

        Εμφάνισε “Ο μέσος όρος ύψους των νεογνών με φυσιολογικό βάρος είναι “, ΜέσοΎψος

  Τέλος ΝεογέννηταΧριστουγεννιάτικα

   

  Δεδομένα εισόδου

  5
  2
  45
  3.3
  41
  3.1
  50
  2.8
  38
  4.2
  40

  Έξοδος

  Ο μέσος όρος ύψους των νεογνών με φυσιολογικό βάρος είναι 43.00

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝεογέννηταΧριστουγεννιάτικα

  ΣΤΑΘΕΡΕΣ

        κάτω_όριοΒάρους = 2.5

        άνω_όριοΒάρους = 3.5

  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

        ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: βάρος[1000], ΣυνολικόΥψος, ΜέσοΥψος

        ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: απάντηση

        ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ν, κ, ύψος[1000], Νεογέννητα

  ΑΡΧΗ

        !Checked Ok & Data 2017-18

        κ ← 0

        ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

              κ ← κ + 1

              ΔΙΑΒΑΣΕ ύψος[κ], βάρος[κ]

              ΓΡΑΨΕ ‘Υπάρχει επόμενο νεογνό για καταχώρηση;’

              ΔΙΑΒΑΣΕ απάντηση

              ΟΣΟ απάντηση <> ‘Ναί’ ΚΑΙ απάντηση <> ‘Όχι’ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

                    ΔΙΑΒΑΣΕ απάντηση

              ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

        ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ απάντηση = ‘Όχι’

        Ν ← κ

        !Υπολογισμός μέσου όρου ύψους

        ΣυνολικόΥψος ← 0

        Νεογέννητα ← 0

        ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν

              ΑΝ βάρος[κ] >= κάτω_όριοΒάρους ΚΑΙ βάρος[κ] <= άνω_όριοΒάρους ΤΟΤΕ

                    ΣυνολικόΥψος ← ΣυνολικόΥψος + ύψος[κ]

                    Νεογέννητα ← Νεογέννητα + 1

              ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

        ΜέσοΥψος ← ΣυνολικόΥψος/Νεογέννητα

        ΓΡΑΨΕ ‘Ο μέσος όρος ύψους των νεογνών με φυσιολογικό βάρος είναι:’, ΜέσοΥψος, ‘cm’

  ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   

  Δεδομένα εισόδου

  45 2.8 Ναί

  32 3.7 Ναί

  44 3.5 Ναί

  43 2.9 Ναί

  51 3.8 Όχι

  Έξοδος

  Ο μέσος όρος ύψους των νεογνών με φυσιολογικό βάρος είναι: 44.00cm

   

 • Οι πίνακες απαιτούν μνήμη.

  Κάθε πίνακας δεσμεύει από την αρχή του προγράμματος πολλές θέσεις μνήμης. Σε ένα μεγάλο και σύνθετο πρόγραμμα η άσκοπη χρήση μεγάλων πινάκων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αδυναμία εκτέλεσης του προγράμματος.

  Οι πίνακες περιορίζουν τις δυνατότητες του προγράμματος.

  Στο κάθε πρόγραμμα υπάρχει ανώτατο όριο στο πλήθος των στοιχείων του πίνακα. Αυτό γιατί οι πίνακες είναι στατικές δομές και το μέγεθός τους πρέπει να δηλώνεται στην αρχή του προγράμματος, ενώ παραμένει υποχρεωτικά σταθερό κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

   

  Εκτός από τον τύπο του πίνακα πρέπει να δηλώνεται και ο αριθμός των στοιχείων που περιέχει ή καλύτερα ο μεγαλύτερος αριθμός στοιχείων που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος πίνακας και αυτό για να δεσμευτούν οι αντίστοιχες συνεχόμενες θέσεις μνήμης.

ΜΑΘΗΜΑ 6ο – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ 


 • Εκφώνηση προβλήματος

  Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τα ψηφία ενός αριθμού ένα προς ένα και θα τα αποθηκεύει σε ένα μονοδιάστατο πίνακα 10 θέσεων. Θα ελέγχει αν ο αριθμός είναι παλινδρομικός ή όχι εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα.

  Υπόδειξη: Ενας αριθμός είναι παλινδρομικός αν διαβάζεται το ίδιο είτε αρχίζουμε την ανάγνωση από αριστερά είτε από δεξιά. Π.χ. ο αριθμός 1984891 είναι παλινδρομικός.

  Λέξεις κλειδιά: h…..

 • Ανάλυση προβλήματος

  Συγκρίσεις που απαιτούνται να γίνουν:

  α[1], α[10]
  α[2], α[9]
  α[3], α[8]
  α[4], α[7]
  α[5], α[6]

  Αν έστω και για ένα από τα παραπάνω ζευγάρια δεν ισχύει η ισότητα σημαίνει ότι ο αριθμός δεν είναι παλινδρομικός.

  Έστω i μια μεταβλητή που παίρνει με τη σειρά τις τιμές 1, 2, 3, 4, 5 και j μια ακόμη μεταβλητή που παίρνει αντίστοιχα τιμές 10, 9, 8, 7, 6.

  Θα είναι:

  i ← 1
  j ← 10

  Όσο i<=5 επανάλαβε

  i ← i + 1

  j ← j – 1

  Τέλος_επανάληψης

 • Να γραφεί αλγόριθμος που θα γεμίζει ένα πίνακα Ν ακεραίων ως εξής:

  Θετικοί αριθμοί καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις του πίνακα αρνητικοί τις τελευταίες. Ο αλγόριθμος θα δίνει ως αποτέλεσμα το άθροισμα των θετικών που είναι μεγαλύτεροι από τους κατ’ απόλυτη τιμή αρνητικούς που βρίσκονται στις αντίστοιχες θέσεις στο άλλο άκρο του πίνακα.

  Επεξήγηση: Οι αντιστοιχίες θέσεων σημειώνονται στον πίνακα-υπόδειγμα που ακολουθεί και οι αριθμοί που προστίθενται είναι 12, 148, 23 . Προσοχή το πλήθος των θετικών δεν είναι απαραίτητα ίσο με αυτό των αρνητικών.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  12

  148

  45

  23

  148

  44

  -12

  -210

  -2

  -9

   


Άθροισμα Μέσος όροςΒιβλιοθήκη ΘεσσαλονίκηςΟ Νικολάκης στην εθνικήΕΜΥ

 • Εκφώνηση προβλήματος

  Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τα στοιχεία ενός πίνακα αριθμών μέχρι να δοθεί αρνητικός αριθμός ή μηδέν (τιμή φρουρός). Η έξοδος του αλγορίθμου θα είναι ο μέσος όρος των θετικών στοιχείων του πίνακα.

 • Εκφώνηση προβλήματος

  Οι υπεύθυνοι μιας βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης καταγράφουν τους τίτλους των βιβλίων σε μονοδιάστατο πίνακα. Σε δεύτερο πίνακα καταγράφουν για κάθε βιβλίο την τιμή του. Η είσοδος των δεδομένων τερματίζει όταν ως τίτλος σε κάποιο βιβλίο δοθεί η λέξη “Καληνύχτα” ή το πλήθος των βιβλίων ξεπεράσει τις 100000.

  Να γραφεί αλγόριθμος που αφού διαβάσει τους δύο πίνακες θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την συνολική αξία των βιβλίων της βιβλιοθήκης καθώς και το μέσο όρο τιμής των βιβλίων που ο τίτλος τους είναι ‘Αλγόριθμοι’.
  Ποιοι οι τίτλοι των βιβλίων με τιμή μονοψήφιο αριθμό -να ληφθεί υπ’όψιν μόνο το   ακέραιο μέρος. Ποιο το πλήθος των βιβλίων με τιμή μεταξύ 15 και 25 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των ακραίων τιμών;

 • Α1. Ποια τα λάθη στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου που υλοποιεί την εισαγωγή δεδομένων στους πίνακες;

      κ ← 0
      Διάβασε τίτλος[κ]
      Αρχή_επανάληψης
             κ ← κ + 1
             Διάβασε τιμή[κ]
      Μέχρις_ότου τίτλος[κ] = “Καληνύχτα” ή κ = 100000

   

  Α2. Ποια τα λάθη στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου που υλοποιεί την εισαγωγή δεδομένων στους πίνακες;

      κ ← 1
      Διάβασε τίτλος[κ]
      Όσο τίτλος[κ] ≠ “Καληνύχτα” και κ ≤ 100000 επανάλαβε
             Διάβασε τιμή[κ]
             κ ← κ + 1
             Διάβασε τίτλος[κ]
      Τέλος_επανάληψης
      βιβλία ← κ – 1

   

  Β. Προχωρήστε σε διορθώσεις

  Β.1

        κ ←  0
        ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
               κ ← κ + 1
               ΔΙΑΒΑΣΕ τίτλος[κ], τιμή[κ]
      ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ τίτλος[κ] = ‘Καληνύχτα’ ή κ = 100000

   

  Β.2. α λύση

      κ ← 1
      Διάβασε τίτλος[κ]
      Όσο τίτλος[κ] ≠ “Καληνύχτα” και κ < 100000 επανάλαβε
             Διάβασε τιμή[κ]
             κ ← κ + 1
             Διάβασε τίτλος[κ]
      Τέλος_επανάληψης
      Διάβασε τιμή[κ]
      βιβλία ← κ

   

  Β.2. β λύση

      κ ← 1
      Διάβασε τίτλος[κ], τιμή[κ]
      Όσο τίτλος[κ] ≠ “Καληνύχτα” και κ < 100000 επανάλαβε
             κ ← κ + 1
             Διάβασε τίτλος[κ], τιμή[κ]
      Τέλος_επανάληψης
      βιβλία ← κ

 • Εκφώνηση προβλήματος

  Ο Νικολάκης μετά από χρόνια σκληρής προπόνησης κατάφερε να κληθεί στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Μέχρι το τέλος της καριέρας του συμμετείχε συνολικά σε 120 παιχνίδια. Να δοθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει για κάθε ένα από τα 120 παιχνίδια τον χρόνο συμμετοχής (σε λεπτά) του Νικολάκη καθώς και την εθνική ομάδα της χώρας που σε κάθε παιχνίδι αντιμετώπισε.

  Ο αλγόριθμος θα δίνει ως αποτέλεσμα τον συνολικό χρόνο συμμετοχής του Νικολάκη στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Σε ποια παιχνίδια ο χρόνος συμμετοχής του έφτασε ακριβώς 90 λεπτά; Ποιες οι αντίπαλες εθνικές ομάδες στα πρώτα δέκα παιχνίδια του; Ποιος ο μέσος χρόνος συμμετοχής του στα 8 τελευταία παιχνίδια;

  Σε ποια παιχνίδια ο Νικολάκης είχε χρόνο συμμετοχής μικρότερο του μέσου χρόνου συμμετοχής του σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε με αντίπαλο την εθνική ομάδα της Γερμανίας; (να εξαιρεθούν των αποτελεσμάτων οι αγώνες με την Γερμανία).

 • Εκφώνηση προβλήματος

  Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) συγκεντρώνει στο τέλος κάθε ημέρας τα ύψη (σε mm) των βροχοπτώσεων που παρατηρήθηκαν στους 52 νομούς της Ελλάδας. Η επεξεργασία των δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα για κάθε νομό το μέσο μηνιαίο ύψος βροχόπτωσης.
  Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που θα δέχεται ως είσοδο τα ονόματα των νομών, τα αντίστοιχα (για κάθε νομό) μέσα μηνιαία ύψη βροχοπτώσης αλλά και τις θερμοκρασίες (μέσες μηνιαίες τιμές επίσης – σε βαθμούς Κελσίου) που μετρήθηκαν ταυτόχρονα με την μέτρηση των βροχοπτώσεων.

  Ο αλγόριθμος θα υπολογίζει τη μέση μηνιαία βροχόπτωση και των 52 νομών καθώς και τις αποκλίσεις κάθε τιμής από τη μέση. Ποιοι οι νομοί με μέση μηνιαία βροχόπτωση μικρότερη των 10 mm και μέση μηνιαία θερμοκρασία μεγαλύτερη των 10 βαθμών κελσίου;

  Υπάρχουν νομοί με μέση μηνιαία θερμοκρασία μικρότερη της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας όλων των νομών;

Όταν μπορώ απουσιάζωΔιαχείριση Οικομικών Νοικοκυριού

 • Εκφώνηση προβλήματος

  Για τους μαθητές ενός σχολείου δίνονται σε μονοδιάστατους πίνακες το σύνολο των απουσιών τους κατά το Α΄ τετράμηνο, ο αριθμός μητρώου (ΑΜ) και το έτος γέννησης. Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που:

  1. θα εμφανίζει το πλήθος των μαθητών που δεν έχουν καθόλου απουσίες (εκτελώντας τους λιγότερους δυνατούς ελέγχους).
  2. τον ΑΜ εκείνων που οι απουσίες τους είναι περισσότερες από 30 και είναι ανήλικοι.
  3. το ποσοστό των ενήλικων μαθητών που δεν έχουν απουσίες.
  4. τον ΑΜ των μαθητών εκείνων που έχουν τόσες απουσίες όσες και ο μαθητής με τις περισσότερες απουσίες.

  Ποιο από τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί ένας αλγόριθμος μπορεί να παραβιαστεί και σε ποια περίπτωση; (να μεριμνήσετε σχετικά).

  Σημείωση: Ο αριθμός των μαθητών να γνωστοποιηθεί στον αλγόριθμο με όποιο τρόπο θεωρείτε προσφορότερο.

  Υπόδειξη: Οι πίνακες να διασφαλιστεί, ότι θα είναι ταξινομημένοι κατά αύξουσα τάξη απουσιών και αυτό να υλοποιηθεί στην φάση της εισαγωγής δεδομένων.

 • Εκφώνηση προβλήματος

  Σε μια τετραμελή οικογένεια που ζει στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης εργάζεται μόνο ο ένας από τους δύο γονείς με ημερομίσθιο 60 ευρώ. Η οικογένεια καταγράφει τα καθημερινά έξοδά της σε μονοδιάστατο πίνακα με όνομα ΕΞΟΔΑ. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος, που θα διαβάζει τα στοιχεία του πίνακα για χρονικό διάστημα ενός μήνα και θα εμφανίζει:

  • το πλήθος των ημερών που τα έξοδα ξεπέρασαν τα έσοδα.
  • την απόλυτη τιμή της διαφοράς συνόλων εσόδων – εξόδων στο τέλος του μήνα
  • τις ημέρες που τα έξοδα ήταν λιγότερα του 1/4 του συνόλου των εσόδων των πρώτων 10 ημερών.
  • τον μέσο όρο εξόδων των ημερών που τα έσοδα ήταν περισσότερα από τα έξοδα.

Πρόβλημα 1Σχολικοί ΑγώνεςΕπικρατέστερος---Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

 • Εκφώνηση προβλήματος

  Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει για κάθε ένα από τα έργα -πίνακες- που εκτίθενται σε μια γκαλερί την τιμή, τον δημιουργό -κάθε δημιουργός εκθέτει μόνο ένα πίνακα- και το θέμα του (είναι δυνατόν περισσότεροι από ένας δημιουργοί να έχουν διαπραγματευτεί το ίδιο θέμα).

  Ο αλγόριθμος θα εμφανίζει για τα έργα που κοστίζουν περισσότερο των 1.000 ευρώ τα ονόματα των δημιουργών. Επίσης θα εμφανίζει το πλήθος των έργων που η τιμή τους υπερβαίνει τα 2/3 της μέσης τιμής όλων των έργων.
  Ποιοι οι καλλιτέχνες των οποίων τα έργα κοστίζουν λιγότερο από την μέση τιμή εκείνων των έργων που πωλούνται στην γκαλερί από 10.000 έως και 30.000 ευρώ. Πόσοι και ποιοι καλλιτέχνες εκθέτουν έργα με θέμα “Άνοιξη”;

  Σημείωση: Η εισαγωγή των δεδομένων θα τερματίζει όταν η συνολική αξία των έργων της έκθεσης ξεπεράσει τα 5.000.000 ευρώ.

 • Εκφώνηση προβλήματος

  Στους σχολικούς αγώνες του πρωταθλήματος μπάσκετ και στην κατηγορία παίδων συμμετέχουν μαθητές ηλικίας από 14 μέχρι και 16 ετών. Κάθε ομάδα συμπληρώνεται με 12 μαθητές αλλά ο κάθε προπονητής φέρνει στο γήπεδο 15 μαθητές προκειμένου να μπορεί να καλύψει πιθανές απουσίες ή τραυματισμούς της τελευταίας στιγμής.
  Γράψτε αλγόριθμο που θα διαβάζει τα ονόματα δύο σχολείων που πρόκειται να συναγωνιστούν μεταξύ τους, καθώς επίσης το ονοματεπώνυμο, το ύψος και το έτος γέννησης του κάθε παιδιού.

  Ο αλγόριθμος θα εμφανίζει για κάθε ομάδα:
  το πλήθος των μαθητών που μπορούν να αγωνιστούν -πληρούν το κριτήριο της ηλικίας,
  το ονοματεπώνυμο των μαθητών που είναι εκτός των ορίων ηλικίας.

  Ποιος ο μέσος όρος ύψους των παικτών της δεύτερης ομάδας; Ποια παιδιά -ανεξαρτήτως ομάδας- έχουν ύψος τουλάχιστον 10 πόντους μεγαλύτερο από τον μέσο όρο ύψους εκείνων των παιδιών με ύψος μεταξύ 1.90 και 2.05m;

 • Εκφώνηση προβλήματος

  Να γραφεί αλγόριθμος που θα δέχεται τους βαθμούς μιας τάξης 105 μαθητών στο μάθημα της Έκθεσης και στη συνέχεια να εμφανίζει το βαθμό που παρατηρήθηκε τις περισσότερες φορές. Υπόδειξη: Οι βαθμοί παίρνουν ακέραιες τιμές στο διάστημα [1, 20]. 

 • Έστω ο πίνακας βαθμός με στοιχεία όπως δίνονται παρακάτω.

  1 2 3 4 4 5 6 7 ……. 105
  12 11 15 9 14 18 20 ……. 15

  βαθμός

  Ο πίνακας Συχνότητα αρχικά 

  1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Συχνότητα

 • Εκφώνηση προβλήματος

  Το σύνολο των συναλλαγών μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται τα τελευταία 2 χρόνια απέφερε κέρδη που ανέρχονται στο ποσό των 2 δις ευρώ. Η επιχείρηση στο παραπάνω χρονικό διάστημα κάλυψε τις υποχρεώσεις της δαπανώντας 1,2 δις ευρώ. Η διαφορά των δύο ποσών αποτελεί τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησης.
  Για την καλύτερη παρακολούθηση του πελατολογίου της η επιχείρηση καταχωρεί σε πίνακα με όνομα ΑΦΜ, τον αριθμό φορολογικού μητρώου κάθε πελάτη της.
  Σε δεύτερο πίνακα –ΑΓΟΡΕΣ- καταχωρεί για κάθε πελάτη ένα ποσό που αντιστοιχεί στο χρηματικό ύψος των αγορών που αυτός πραγματοποίησε κατά το τρέχων έτος, ενώ σε τρίτο πίνακα το ποσό που ο πελάτης κατέβαλε στην επιχείρηση για την εξόφληση των αγορών του. Η επιχείρηση είναι βιώσιμη και μπορεί να συνεχίζει να δραστηριοποιείται εφ’ όσον το σύνολο των οφειλών των πελατών δεν ξεπερνά το 70% των ταμειακών της διαθέσιμων. Όταν αυτό πάψει να συμβαίνει η επιχείρηση κλείνει.

  Να αναπτυχθεί πρόγραμμα που:

  1. Θα ξεκινά να διαβάζει τους 3 πίνακες πραγματοποιώντας έλεγχο εγκυρότητας ώστε το ποσό εξόφλησης να είναι θετικός αριθμός το πολύ ίσος με το ποσό αγοράς. Θα υπολογίζει σε πίνακα –ΧΡΕΗ- το ποσό που ο κάθε πελάτης οφείλει στην επιχείρηση. Η διαδικασία θα τερματίζει όταν τα δεδομένα είναι τέτοια που η επιχείρηση πρέπει να κλείσει ή όταν το πλήθος των πελατών της ξεπεράσει το 1000000.

  2. Θα εμφανίζει το ΑΦΜ των πελατών που οφείλουν περισσότερα από 100000 ευρώ και το πλήθος των πελατών που δεν χρωστούν στην επιχείρηση.

  3. Θα υπολογίζει το σύνολο των οφειλών των πελατών προς την επιχείρηση, τα χρήματα που η επιχείρηση έχει εισπράξει καθώς και όσα απομένει να εισπράξει.

  4. Θα πληροφορεί για εκείνους που πλήρωσαν ποσό μεγαλύτερο του μισού των αγορών τους.

  5. Θα εμφανίζει το ΑΦΜ εκείνων που χρωστούν λιγότερα από το 1/10 του συνόλου των οφειλών όλων των πελατών και επιπλέον έχουν εξοφλήσει περισσότερο από το 75% της οφειλής τους.

Permanent link to this article: http://pervolischool.edu.gr/computer-science/algorithms-aepp/tables-1d/a-sum-avg/